Teach Digital
NRTO gecertificeerde trainingen
Meer dan 1000 cursisten gingen je voor
Teach Digital scoort gemiddeld een 9,3
24/7 de nieuwste ontwikkelingen
Feedback geven

Let op! Deze algemene voorwaarden zijn gericht op cursisten die het coachingstraject vanuit hun bedrijf volgen. Ben jij particulier? Dan gelden voor jou de algemene voorwaarden consumenten voor particulier onderwijs en opleidingen van het NRTO.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door Teach Digital via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s teksten en de lay-out van de Dienst.

Dienst: Teach Digital; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die geabonneerden kunnen volgen.

Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.

Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Teach Digital een Overeenkomst wordt gesloten.

Teach Digital: Handelsnaam van de V.O.F. Succesfactor.nu

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Teach Digital en de Klant op grond waarvan Teach Digital zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Teach Digital en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Website: het platform van Teach Digital dat via de website academy.teachdigital.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. Na het tekenen van de studieovereenkomst heeft de Klant, indien sprake is van een natuurlijk persoon, veertien dagen bedenktijd. Na het verstrijken van deze bedenktijd ontvangt de Klant de inloggegevens.
 2. De Klant krijgt toegang tot de Dienst via een Account aangemaakt door Teach Digital. De Klant heeft na het ontvangen van de inloggegevens direct toegang tot de Dienst.
 3. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 4. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de dienst

 1. De Dienst bestaat eruit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Teach Digital aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 3. De duur van de overeenkomst wordt vooraf bepaald. Tijdens deze periode kan de overeenkomst niet worden geannuleerd of worden opgezegd. Na de afgesproken duur kan de overeenkomst worden verlengd. Dan geldt een opzegtermijn van één maand.
 4. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website, uitvoeren van opdrachten en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
 5. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 6. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Teach Digital;
 7. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
 8. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 9. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Teach Digital hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 10. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Teach Digital, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 11. inbreuk maken op de rechten van Teach Digital en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 12. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 13. de belangen en goede naam van Teach Digital kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Teach Digital levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Teach Digital stelt alles in staat problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Teach Digital geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Teach Digital is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur (laptop of computer) en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. Teach Digital is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. Teach Digital is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Teach Digital vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Teach Digital gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien na het verstrijken van de termijn door Teach Digital nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Teach Digital de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Teach Digital gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
 5. Ingeval van verzuim is Teach Digital gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 6. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Eventuele terugbetalingen geschieden binnen een periode van 30 dagen.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. Teach Digital, haar personeel en/of voor Teach Digital werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Klant geeft Teach Digital volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij Teach Digital en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teach Digital:
 3. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
 4. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
 5. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
 6. domeinnamen, merken of Google Ads registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Teach Digital geeft garanties ten aanzien van de kwaliteit en juistheid van de Content en de integriteit van de Dienst. Teach Digital is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.
 2. Teach Digital respecteert te allen tijde de Reclamecode en de NRTO gedragscode voor de consumentenmarkt en/of zakelijke markt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat Teach Digital voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
 2. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en
 3. De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan Teach Digital betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Teach Digital is voortgevloeid.
 4. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Teach Digital geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet.
 5. De aansprakelijkheid van Teach Digital strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Teach Digital verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Teach Digital of die door Teach Digital zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Bij opzegging door de Klant is de Klant een vergoeding tot en met de lopende maand verschuldigd.
 2. Indien de Klant een consument is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, en al dan niet met gebruikmaking van het op de website aan de Klant ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden.
 3. Het verwijderen van een Account kan middels opzegging van het lopende abonnement.
 4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Teach Digital ten dienste staan, is Teach Digital te allen tijde, met opgave van reden gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
 5. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 6. Teach Digital van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan de Academy of derden kunnen toebrengen.
 7. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Teach Digital verwijdert bij opzegging het Account. Teach Digital is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 11 – Klachtenprocedure

 1. Teach Digital voert een adequate klachtenbehandeling zodat klachten optimaal bijdragen aan ons streven tot het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.
 2. De Klant dient een klacht schriftelijk of per e-mail in bij de directie van Teach Digital. Om de klachtenprocedure te starten vragen wij gebruik te maken van dit feedbackformulier.
 3. De directie onderzoekt de klacht, eventueel in overleg met de klager en de betrokken medewerker(s). Binnen twee weken na binnenkomst van de klacht neemt de directie een standpunt in met betrekking tot de ingediende klacht en stelt de klager hiervan gemotiveerd op de hoogte (dit kan zowel in een persoonlijk gesprek als schriftelijk).
 4. Mocht een oplossing niet tot de mogelijkheden behoren dan wordt de Klant erop gewezen dat de Klant, indien sprake is van een natuurlijk persoon, zich kan wenden tot de Geschillencommissie Consumentenzaken.
 5. Klachten worden door Teach Digital gearchiveerd en maximaal twee jaar bewaard. Periodiek, minimaal eens per kwartaal zal de directie de ingediende klachten inventariseren. Indien trends zijn waar te nemen worden maatregelen getroffen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Artikel 12 – Forum en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Teach Digital en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de rechtbank Overijssel aanhangig worden gemaakt.

 

Olav Wolters teach digital
Olav Wolters

Opleidingsadvies nodig?

Wil jij je ontwikkelen in online marketing, maar weet je niet welke training de beste keuze is voor jou? Neem contact op met Olav.
Mail Olav
Teach Digital NRTO gecertificeerd Teach Digital is lid bij de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen. Het keurmerk staat voor erkenning van kwaliteit en professionaliteit. Dit betekent dat al onze trainingen van dehoogste kwaliteit zijn.